Podmienky členstva v Ebuno


Aby ste mohli používať Ebuno, prijmite naše zmluvné podmienkyEbuno Ebuno AB

zásady ochrany osobných údajov

Ebuno AB, švédska spoločnosť s organizačným číslom spoločnosti 559183-6027 („Ebuno","we","náš"Alebo"us”), Je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, ako je opísané nižšie. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa týkajú vás, ktorí si zaregistrujete účet a stanete sa používateľom Ebuno.

Záleží nám na vašom súkromí a vážime si ho. Prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov vám preto chceme poskytnúť informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, a aké práva máte v súvislosti s našim spracovaním vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracovávame na nasledujúce všeobecné účely:

Ďalej sa dozviete viac o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa nášho spracúvania vašich osobných údajov alebo ak si chcete uplatniť niektoré z vašich práv podľa právnych predpisov na ochranu údajov, kontaktujte nás prostredníctvom našej e-mailovej adresy [chránené e-mailom] alebo nám zavolajte + 46 (0) 73 143 8750 . Naša poštová adresa je Drottvägen 5, 18264 Djursholm, Švédsko.  

Ďalej nájdete podrobnejšie informácie o nasledujúcich témach: 

Odkiaľ zhromažďujeme vaše osobné údaje a ste povinní nám osobné údaje poskytnúť? 2

Kto môže získať prístup k vašim osobným údajom a prečo? 2

Kde sa spracúvajú vaše osobné údaje? 2

Aké práva máte v súvislosti s našim spracovaním vašich osobných údajov? 3

Podrobný popis spôsobu, akým spracovávame vaše osobné údaje 4

Ak si zaregistrujete účet a stanete sa používateľom Ebuno 4

Ak sa zúčastňujete prieskumov a / alebo hier, poskytujeme ich 5

Ak s nami komunikujete na sociálnych sieťach 7

Ostatné spracovateľské činnosti 8

Vyvažovanie záujmov 9

Odkiaľ zhromažďujeme vaše osobné údaje a ste povinní nám osobné údaje poskytnúť?

Vaše osobné údaje zhromažďujeme priamo od vás, napríklad keď si zaregistrujete účet a odpoviete na naše otázky týkajúce sa profilovania.

V niektorých našich otázkach týkajúcich sa profilovania sa môžete rozhodnúť zdieľať s nami citlivé osobné údaje (napr. Údaje o vašom zdraví). Odpovedanie na tieto otázky je voliteľné a údaje, ktoré s nami zdieľate, budeme spracovávať, iba ak to výslovne uvediete súhlas .  

Spravidla si môžete zvoliť, či nám chcete poskytnúť svoje osobné údaje. V niektorých prípadoch je však nevyhnutné, aby ste nám poskytli osobné údaje, napríklad zaregistrovali účet. Aké presné osobné údaje od vás požadujeme, nájdete v tabuľkách nižšie v súvislosti s právnymi základmi „plnenie zmluvy“ a „právna povinnosť“. Údaje, ktoré od vás vyžadujeme, nikdy nie sú citlivými údajmi.

Ak nám neposkytnete určité požadované osobné údaje, nebudete sa môcť zúčastňovať prieskumov alebo hier, ktoré poskytujeme, ani si vytvoriť a používať účet. Ďalej nebudeme schopní dodržiavať právne predpisy v oblasti účtovníctva a účtovníctva a vybavovať možné právne nároky.  

Kto môže získať prístup k vašim osobným údajom a prečo?

Vaše osobné údaje primárne spracúvame my v spoločnosti Ebuno. V určitých prípadoch však zdieľame vaše osobné údaje s tretími stranami v súlade s nižšie uvedeným.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, s kým zdieľame vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Bez ohľadu na účel nášho spracúvania vašich osobných údajov budeme vaše osobné údaje zdieľať s našimi dodávateľmi IT, ktorí ich budú spracúvať v našom mene a podľa našich pokynov, aby sme zaistili dobrú a bezpečnú prevádzku IT. Vaše osobné údaje zdieľame s našimi dodávateľmi IT iba v prípade, že je to nevyhnutné na to, aby si mohli splniť svoje povinnosti voči nám podľa zmluvy, ktorú s nimi máme.

Ak sa zúčastňujete prieskumov

Kde sa spracúvajú vaše osobné údaje?

My, rovnako ako naši spracovatelia, spracúvame hlavne vaše osobné údaje v rámci EÚ / EHP. Keď spracúvame vaše osobné údaje mimo EÚ / EHP, robíme to preto, lebo náš partner, ktorý nám pomôže priradiť váš profil k prieskumom, ktoré sú pre vás zaujímavé a relevantné, vaše osobné údaje bude ukladať mimo EÚ / EHP.

Keď prenášame vaše osobné údaje mimo EÚ / EHP, robíme to buď na základe rozhodnutia Komisie, štandardných zmluvných doložiek alebo štítu na ochranu osobných údajov.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, s kým zdieľame vaše osobné údaje, neváhajte nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Aké práva máte v súvislosti s našim spracovaním vašich osobných údajov?

Podľa platných právnych predpisov o ochrane údajov máte podľa okolností nárok na množstvo rôznych práv, ktoré sú uvedené nižšie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto práv alebo ak chcete niektoré z týchto práv využiť, môžete nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Právo na informácie a prístup

Máte právo získať a potvrdenie o tom, či spracovávame vaše osobné údaje. Ak spracovávame vaše osobné údaje, máte tiež právo na ich získanie informácie o tom, ako spracovávame osobné údaje a dostať kópiu vašich osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo mať opravené nepresné osobné údaje a mať neúplné osobné údaje vyplnené.

Právo na vymazanie („právo na zabudnutie“) a obmedzenie spracovania

Máte na to právo dať vymazať vaše osobné údaje v určitých prípadoch. Je to tak napríklad vtedy, keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, a keď vaše osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu a na základe vašej námietky zistíme (pozri nižšie v časti Právo na námietku), že nemáme prvoradý záujem na jeho ďalšom spracúvaní.

Máte tiež právo požiadať nás obmedziť naše spracovanie vašich osobných údajov. Napríklad, keď spochybňujete presnosť osobných údajov, keď ste namietali proti nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu alebo ak je spracúvanie nezákonné, a namietate proti vymazaniu svojich osobných údajov a namiesto toho chcete obmedziť naše spracovanie.

Právo na prenosnosť údajov

V určitých prípadoch máte právo na poskytnutie takýchto osobných údajov (týkajúcich sa vás), ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte tiež právo na to, aby ste v určitých prípadoch preniesli také osobné údaje inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo na námietku

Máte právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov, ak ich použijeme na účely marketingové účely.

Máte tiež právo namietať proti nášmu spracovaniu vašich osobných údajov, ak je spracovanie založené na právnom základe „Oprávnený záujem“. Situácie, keď pri spracúvaní vychádzame z nášho oprávneného záujmu, sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a na konci týchto zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítať viac informácií o našom hodnotení vyváženia záujmov. V niektorých prípadoch môžeme pokračovať v spracúvaní vašich osobných údajov, aj keď ste namietali proti nášmu spracovaniu. Môže to byť tak v prípade, ak preukážeme presvedčivé legitímne dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, alebo ak je to za účelom stanovenia, výkonu alebo obrany proti právnym nárokom.

Právo odvolať súhlas

Máte právo kedykoľvek odvolať daný súhlas. Odstúpenie nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania na základe vášho súhlasu pred odstúpením.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Máte na to právo podať sťažnosť dozornému orgánu týkajúce sa nášho spracúvania vašich osobných údajov.

Takúto sťažnosť je možné podať na orgáne v členskom štáte EÚ / EHP, kde žijete, pracujete alebo kde došlo k údajnému porušeniu platných právnych predpisov o ochrane údajov. Vo Švédsku je orgánom dohľadu Švédsky úrad na ochranu údajov.

Podrobný popis toho, ako spracovávame vaše osobné údaje

Nasledujúca tabuľka podrobne popisuje, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ktoré osobné údaje spracúvame, zákonný základ pre spracúvanie a ako dlho vaše osobné údaje spracúvame.

Ak si zaregistrujete účet a stanete sa používateľom Ebuno

Spravovať váš účet

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Na vytvorenie a umožnenie bezpečného používania vášho účtu vrátane komunikácie s vami o vašom účte
 • Aby ste mali výhody plynúce z účtu, vrátane napríklad umožnenia správy nastavení a prístupu k histórii prieskumov
 • Ak chcete mať prehľad o bodoch, ktoré získate z rôznych vyplnených prieskumov
 • Na základe vašich bodov môžete vypočítať vaše poradie v porovnaní s ostatnými používateľmi Ebuno

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné informácie (e-mail)
 • PSČ a mesto
 • Rod
 • Dátum narodenia
 • Počet vykonaných prieskumov a body, ktoré ste zhromaždili
 • Ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, napríklad ulica a telefónne číslo

Plnenie zmluvy

Spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme splnili zmluvu o vašej registrácii v Ebuno.

Oprávnený záujem

Na splnenie akejkoľvek zmluvy nie je potrebné, aby ste nám poskytovali informácie o svojej poštovej adrese a telefónnom čísle. Tieto informácie sa namiesto toho spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu spracovať vaše osobné údaje za účelom správy vášho účtu.

 • Aby ste sledovali, kedy ste odkázali priateľa na Ebuno a koľko bodov nazbierali, aby vás odmenili ďalšími bodmi
 • Body, ktoré zbierate
 • Meno priateľa, ktorého ste odkázali
 • Počet bodov, ktoré získal váš priateľ

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov, aby sme vás odmenili bodmi navyše za nábor jedného z vašich priateľov do spoločnosti Ebuno.

Ak ste odporúčaným priateľom a zaregistrujete si účet, budeme vaše osobné údaje spracovávať na základe plnenia zmluvy, pozri vyššie.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme ukladať, kým sa nerozhodnete svoj účet v Ebuno vymazať alebo kým nebudete neaktívni 3 roky.

Spravovať váš profil

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Klásť vám otázky s cieľom vytvoriť pre vás profil, ktorý je možné priradiť k relevantným prieskumom
 • Poskytneme vám prieskumy, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a osobnosti
 • Aby ste si udržali prehľad o otázkach, na ktoré odpovedáte, aby ste sa odmenili bodmi navyše

Upozorňujeme, že odpovedať na tieto otázky je voliteľné a že si sami zvolíte, aké informácie chcete s nami zdieľať.

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Informácie o vašej domácnosti, vzdelaní a povolaní, automobile, jedle a nápojoch, záľubách a záujmoch, elektronike, počítačových hrách a videohrách, médiách, cestovaní a na akých prieskumoch sa chcete zúčastniť
 • Informácie o vašom etnickom pôvode, fajčení a tabakových návykoch, zdravotnej starostlivosti a prípadných deťoch

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, aby sme mohli vytvoriť a spravovať váš profil.

Výslovný súhlas

Citlivé informácie budú spracované na základe vášho výslovného súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tiež zmeniť niektoré z odpovedí, ktoré ste poskytli „Radšej to nevyhlasujem“.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme ukladať, kým sa nerozhodnete svoj účet vymazať, kým nebudete neaktívni 3 roky alebo kým nezmeníte svoje odpovede na „Toto radšej nebudem deklarovať“. Ak odvoláte svoj súhlas, okamžite prestaneme ukladať vaše citlivé osobné údaje.

Ak sa zúčastňujete prieskumov a / alebo hier, ktoré poskytujeme

Umožníte porovnanie vášho profilu s príslušnými prieskumami

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Aby sme umožnili priradenie vášho profilu k prieskumom, ktoré považujete za relevantné a zaujímavé, zdieľame informácie s našimi partnermi
 • Náš partner priradí váš profil k spoločnostiam, ktoré majú prieskumy v rámci EÚ aj mimo nej

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné informácie (e-mail)
 • PSČ a mesto
 • Rod
 • Dátum narodenia
 • Počet vykonaných prieskumov a body, ktoré ste zhromaždili
 • Ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, napríklad ulica a telefónne číslo
 • Ďalšie informácie z profilovacích otázok, na ktoré ste sa rozhodli odpovedať

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov je, aby sa váš profil mohol zhodovať s prieskumami, ktoré považujete za relevantné a zaujímavé.

Výslovný súhlas

Citlivé informácie budú spracované na základe vášho výslovného súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Môžete tiež zmeniť niektoré z odpovedí, ktoré ste poskytli „Radšej to nevyhlasujem“.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme spracúvať, kým nebude vykonané zhoda. Vaše citlivé osobné údaje prestaneme ukladať okamžite, keď odvoláte svoj súhlas alebo zmeníme vaše odpovede na „toto radšej nebudem deklarovať“.

Poskytovať prieskumy

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Poskytnúť vám prieskumy, ktorých sa môžete zúčastniť
 • Udeliť vám body za každý prieskum, ktorého sa zúčastníte

Upozorňujeme, že vám poskytujeme príležitosť zúčastniť sa na prieskumoch, ale skutočné prieskumy sú spravované tretími stranami. Ak sa v prieskume rozhodnete uviesť svoje meno alebo akékoľvek ďalšie informácie o sebe, môže byť prieskumná spoločnosť schopná spojiť vaše odpovede s vami ako s osobou. V takýchto prípadoch sa z prieskumnej spoločnosti stane kontrolór. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spracúvajú vaše údaje, môžete kontaktovať príslušnú spoločnosť.

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné informácie (e-mail)
 • PSČ a mesto
 • Rod
 • Dátum narodenia
 • Ďalšie informácie, ktoré sa nám rozhodnete poskytnúť, napríklad ulica a telefónne číslo
 • Počet vykonaných prieskumov a body, ktoré ste zhromaždili
 • Informácie, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom svojho profilu

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov je, aby sme vám poskytli prieskumy, na ktorých sa môžete zúčastniť.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme spracovávať až do ukončenia prieskumu.

Poskytovať hry

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Poskytnúť vám hry, ktoré môžete hrať
 • Na výpočet vašich bodov po každej hre, ktorú vyhráte alebo prehráte
 • Pre výpočet poradia v porovnaní s ostatnými hráčmi

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Počet bodov, ktoré ste nazbierali
 • Počet bodov, ktoré získate alebo stratíte pri hraní hier

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov, aby sme vám mohli hrať hry, ktoré poskytujeme, dostali šancu získať body navyše a zistiť, aké je vaše hodnotenie v porovnaní s ostatnými používateľmi.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme ukladať, kým sa nerozhodnete svoj účet vymazať alebo kým nebudete neaktívni 3 roky.

Spravovať výber vašich bodov výmenou za darčekové karty

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Získané body premeníte na darčekové karty
 • Aby som vám poslal darčekovú kartu

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné informácie (e-mail)
 • Počet vykonaných prieskumov a body, ktoré ste zhromaždili
 • Informácie o tom, akú darčekovú kartu si vyberiete

Plnenie zmluvy

Spracovanie je pre nás nevyhnutné na splnenie zmluvy týkajúcej sa vášho členstva v Ebuno, čo znamená, že za účasť v prieskumoch získavate body, ktoré je možné odobrať ako darčekové karty.  

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme spracovávať až do ukončenia výberu.

Spravovať výber svojich bodov výmenou za peniaze PayPal

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Aby ste získané body premenili na peniaze PayPal
 • Aby sme vám poslali odmenu PayPal

Upozorňujeme, že za účelom premeny vašich bodov na peniaze PayPal zdieľame vaše osobné údaje so službou PayPal. Ak potrebujete ďalšie informácie o tom, ako PayPal spracováva vaše údaje, môžete kontaktovať PayPal.

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné informácie (e-mail)
 • Počet vykonaných prieskumov a body, ktoré ste zhromaždili
 • Informácie o tom, akú darčekovú kartu si vyberiete

Plnenie zmluvy

Spracovanie je pre nás nevyhnutné na splnenie zmluvy týkajúcej sa vášho členstva v Ebuno, čo znamená, že dostávate body, ktoré je možné odobrať ako peniaze PayPal výmenou za účasť v prieskumoch.  

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme uchovávať až do ukončenia výberu.

Ak s nami komunikujete ďalej sociálne médiá

Komunikovať s vami na sociálnych sieťach

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Komunikovať s vami na našom účte na sociálnych sieťach (Facebook), napr. Ak s nami komunikujete na našej stránke
 • Informácie z vášho profilu na príslušných sociálnych médiách (meno používateľa a akýkoľvek obrázok, ktorý ste vybrali pre svoj účet)
 • Informácie, ktoré poskytujete na našej stránke

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov na komunikáciu s vami na našej platforme sociálnych médií.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budú odstránené, ak nás o ich odstránenie požiadate alebo ak sami odstránite obsah, ale inak budeme osobné údaje ukladať na platforme sociálnych médií až do odvolania.

Ostatné spracovateľské činnosti

Poskytovať služby zákazníkom

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Odpovedajte a spravujte záležitosti týkajúce sa služieb zákazníkom

 • Meno
 • Kontaktné informácie, ktoré uvediete v našom kontakte
 • Ďalšie informácie, ktoré v súvislosti so záležitosťou poskytnete, napr. Problém s funkciou

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov na zodpovedanie a správu záležitostí týkajúcich sa služieb zákazníkom.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 2 rokov po vyriešení záležitosti týkajúcej sa služieb zákazníkom.

Na zlepšenie našich služieb

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Zlepšiť naše služby a funkcie webových stránok na základe vašej spätnej väzby

Informácie, ktoré nám poskytnete, napr .:

 • Meno
 • Kontaktné údaje (e-mail)
 • Ďalšie informácie, ktoré nám poskytnete pri zasielaní spätnej väzby

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem na spracovaní vašich osobných údajov, aby sme zvládli vašu spätnú väzbu a zlepšili naše služby.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 2 rokov.  

Vybaviť všetky nároky a práva

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Vybavte všetky práva spotrebiteľa, napríklad vaše právo podať sťažnosť
 • Bráňte sa proti reklamáciám a sťažnostiam
 • Iniciovať akékoľvek nároky
 • Meno
 • Kontaktné údaje, ktoré ste sa rozhodli použiť, napr. E-mailová adresa a / alebo telefónne číslo
 • Informácie z našej komunikácie s vami v súvislosti s reklamáciou, napr. Informácie o príslušnej rezervácii alebo informácie o vašom pobyte

Právna povinnosť

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame, tj na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej podliehame. 

Oprávnený záujem

Náš oprávnený záujem je spracovávať vaše osobné údaje, aby sme sa bránili proti možnému zákonnému nároku a iniciovali akýkoľvek nárok.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme uchovávať, kým nespracujeme sťažnosť, kým nevybavíme právo alebo po dobu trvania sporu.

Dodržiavať právne predpisy v oblasti účtovníctva a účtovníctva

Aké spracovanie vykonávame

Aké osobné údaje spracúvame

Náš zákonný základ pre spracovanie

 • Ukladajte informácie do účtovníctva a účtovníctva  
 • Meno
 • História výberov a uskutočnených platieb
 • Ďalšie informácie, ktoré tvoria účtovné záznamy

Právna povinnosť

Spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností, ktorým podliehame, tj právnych predpisov v oblasti účtovníctva a účtovníctva.

Skladovacie obdobie: Vaše osobné údaje budeme uchovávať do siedmeho roku vrátane po skončení kalendárneho roka za fiškálny rok, ktorého sa osobné údaje týkajú.

Vyvažovanie záujmov

Ako uvádzame vyššie, na niektoré účely spracúvame vaše osobné údaje na základe nášho „oprávneného záujmu“. Vykonaním posúdenia vyváženia záujmov týkajúceho sa nášho spracovania vašich osobných údajov sme dospeli k záveru, že náš oprávnený záujem na spracovaní preváži vaše záujmy alebo práva, ktoré si vyžadujú ochranu vašich osobných údajov.

Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa našich hodnotení vyváženosti záujmov, neváhajte nás kontaktovať. Naše kontaktné údaje nájdete na začiatku týchto zásad ochrany osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené spoločnosťou Ebuno AB dňa 2020.

 /

Pokiaľ ide o CINT a Ebuno


Podmienky pre členstvo v paneli, účasť na anketách a používanie služieb

Dátum účinnosti: 28 2018 februára

Posledná revízia: 28 2018 februára

Definícia

Ak sa tieto pojmy a výrazy používajú v týchto podmienkach, majú nasledujúci význam.

"Aktívny účastník diskusie„Označuje člena panelu, ktorý: (a) sa zúčastnil prieskumu, (b) iného výskumného programu; alebo (c) ďalšie časti Služby, najmenej raz za posledných dvanásť (12) mesiacov; alebo d) aktualizoval svoj profil alebo informácie o členovi aspoň raz za posledných dvanásť (12) mesiacov.

"Služba sledovania prieskumu trhu„Označuje Službu prijatú Používateľom, ktorá môže sledovať jeho správanie online, napríklad webové stránky, ku ktorým Používateľ pristupuje, a online kampane vystavené Používateľovi na účely prieskumu trhu, vrátane prieskumu sledovania reklamy.

"Rozhodné právo”Odkazuje na príslušné národné a / alebo miestne zákony a nariadenia.

"Zákazník”Označuje našich klientov, ktorým poskytujeme služby.

"obsah”Odkazuje na informácie na našom webe, prieskumnom webe, panelovom webe alebo partnerskom webe.

"Panel„Označuje skupinu jednotlivcov, ktorí súhlasili s pozvaním na prieskumy trhu, iné výskumné programy alebo iné časti Služieb na prieskum trhu a zúčastňujú sa ich.

"Člen panelu”Označuje člena panelu.

"Majiteľ panelu”Odkazuje na vlastníka panelu a stránok panelu, ktorých ste členom panelu.

"Panel Panel”Označuje webovú stránku, na ktorej sa môžu jednotlivci zaregistrovať a stať sa členmi panelu.

"partner”Označuje jedného z našich partnerov, vrátane vlastníkov panelov a ďalších partnerov.

"Partnerská stránka”Označuje webovú stránku, ktorú prevádzkuje jeden z našich partnerov.

"účastník„Označuje fyzickú osobu, ktorá nie je členom panelu, nasmerovanú na prieskum, iný výskumný program alebo iné časti služieb jedným z našich partnerov.

"Osobné údaje„Sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („Subjekt údajov“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať alebo vysledovať, najmä pomocou samostatného identifikátora alebo v kombinácii s inými osobnými alebo identifikačnými informáciami. Osobné údaje môžu obsahovať informácie, ako sú meno, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, rodné priezvisko matky, biometrické záznamy, fotografie, zvukové záznamy alebo videozáznamy a ďalšie informácie, ktoré sú s jednotlivcom spojené alebo prepojiteľné, napríklad lekárske, vzdelávacie , finančné a pracovné informácie. (POZNÁMKA: Osobné údaje možno tiež označovať ako informácie umožňujúce osobnú identifikáciu alebo PII.)

"Výskumný program”Odkazuje na inú príležitosť na výskum ako na prieskum.

"Obmedzený obsah„Označuje dôverné a / alebo vlastnícke informácie, materiály, produkty a obsah patriaci nám a / alebo vlastníkovi panelu, vlastníkovi prieskumu, klientovi, partnerovi a / alebo poskytovateľovi licencie.

"služba„Označuje nami poskytovanú službu, ktorá vám ako členom panelu alebo účastníkovi umožňuje zúčastniť sa (a) panelu alebo prieskumu, (b) iného výskumného programu alebo (c) akejkoľvek inej služby poskytovanej nami a ktoré využívate, napríklad služba sledovania prieskumu trhu.

"Podanie„Označuje všetky komentáre, spätnú väzbu, návrhy, nápady a ďalšie informácie, ktoré odošlete alebo zhromaždíme, keď sa zúčastňujete panelu, odpovedáte na prieskum alebo iný výskumný program alebo využívate službu.

"Majiteľ prieskumu„Označuje vlastníka prieskumu, ktorým je zvyčajne klient.

"Miesto prieskumu”Označuje web, na ktorý reagujete a vyplníte Prieskum.

"Prieskumy”Odkazuje na prieskumy trhu, ktoré sme vám poskytli.

"Webové stránky tretích strán„Označuje webové stránky udržiavané a / alebo prevádzkované tretími stranami.

"užívateľ”Označuje vás ako jednotlivca, keď používate Službu.

"Obsah používateľa„Označuje všetok obsah, materiály, informácie a komentáre, ktoré používate, nahrávate, zverejňujete alebo odosielate alebo ktoré zhromažďujeme, keď používate Službu, vrátane informácií získaných prostredníctvom Služby sledovania reklám, ako sú napríklad údaje o použití internetu.

"Pre získanie tohto bonusu","sám","váš"A"Tvoj”Označujú vás ako jednotlivca.

"We","Us","Moje"A"Cint”Odkazujú na švédsky subjekt Cint AB reg. č. 556559-8769.

1. Uplatniteľnosť; Dohoda

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky”) Sa uplatňujú okrem akejkoľvek dohody s vlastníkom panelu, ktorého ste členom, ako aj akýchkoľvek konkrétnych podmienok, ktoré sa môžu vzťahovať na prieskum, iný výskumný program alebo inú službu. Tieto podmienky sa neuplatňujú, pokiaľ sú v rozpore s podmienkami dohody medzi vami a vlastníkom panelu alebo s konkrétnymi podmienkami poskytnutými vlastníkom panelu alebo klientom ako podmienka vašej účasti v prieskume alebo inom výskumnom programe, za predpokladu, že však tieto ďalšie podmienky neznižujú naše práva ani nezvyšujú našu zodpovednosť uvedenú v týchto podmienkach.

2. Úvod

Účelom týchto Podmienok je ustanoviť všeobecné podmienky pre vaše používanie Služieb vrátane vašej účasti v prieskumoch, paneloch alebo iných výskumných programoch.

Spravujeme vzťah medzi vlastníkom prieskumu a vlastníkom panelu a konáme v mene vlastníka panelu. Sme tiež dodávateľom platforiem, ktorý členom panelu poskytuje príležitosti zúčastňovať sa na prieskumoch, iných výskumných programoch a využívať ďalšie služby.

Okrem vyššie uvedeného môžeme spravovať aj stimuly. Podrobnosti týkajúce sa takejto motivačnej schémy sú uvedené v týchto Podmienkach.

3. Vhodnosť členstva v paneli

Členstvo v paneli je všeobecne otvorené pre jednotlivcov, ktorí spĺňajú požiadavky na členstvo, okrem iného vrátane minimálneho veku a geografického umiestnenia. Požiadavky na členstvo v paneli sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho panelu a určuje ich vlastník panelu. Súhlasom s tým, že sa stanete členom panelu, vyjadrujete súhlas s prijímaním pozvánok na účasť v prieskumoch, výskumných programoch alebo iných službách, a to od vlastníka panelu, ktorého ste požiadali o členstvo v paneli, aj od ostatných vlastníkov panelu. Z členstva v paneli sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Prečítajte si nižšie časť 12 „Pravidlá zrušenia“.

V rámci každého panelu povoľujeme iba jedného člena panela na jedinečnú e-mailovú adresu.

4. Registrácia panelu

Ak sa chcete stať členom panelu, musíte sa zaregistrovať na webe panelu a poskytnúť o sebe určité informácie. Informácie, ktoré poskytnete, musia byť pravdivé, správne a úplné. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať váš prístup k službe alebo účasť na prieskume alebo inom výskumnom programe, ak poskytnete informácie, alebo máme dôvodné podozrenie, že informácie, ktoré ste poskytli, nie sú pravdivé, správne a úplné.

Členstvo v paneli je osobné a môže ho používať iba osoba, ktorá sa zaregistruje na členstvo v paneli. Ste zodpovední za udržiavanie dôverných informácií o používateľovi a heslách a ste zodpovední za každé použitie, či už autorizovaného alebo neautorizovaného, ​​vášho členského účtu.

5. Podmienky účasti v prieskume, inom výskumnom programe alebo iných službách

Keď sa zúčastňujete prieskumu, iného výskumného programu alebo inej služby a / alebo používate našu stránku, stránku prieskumu alebo webovú stránku panelu, ste povinní dodržiavať tieto podmienky, ako aj všetky ďalšie podmienky, ktoré sa vzťahujú na vaše účasť vrátane akejkoľvek dohody medzi vami a vlastníkom panelu alebo podmienok uplatňovaných klientom alebo partnerom.

Účasťou v prieskume, inom výskumnom programe alebo inej službe súhlasíte s poskytnutím pravdivých, správnych a úplných informácií o sebe. Ak poskytnete informácie alebo máme dôvodné podozrenie, že informácie, ktoré ste poskytli, nie sú pravdivé, správne a úplné, nemusíte mať nárok na prieskum, iný výskumný program alebo inú službu, a preto za vašu účasť nedostanete stimuly. Okrem toho môže vlastník panelu ukončiť vaše členstvo s výsledkom, že sa už nebudete môcť zúčastňovať na ďalších prieskumoch alebo iných výskumných programoch.

Ste zodpovední za činy a komunikáciu vykonanú alebo prenesenú z vášho účtu.

6. Používanie Služieb

Účasť na prieskume, inej výskumnej službe alebo použitie inej služby je dobrovoľná. Služby sú určené na osobné a nekomerčné použitie a vyhradzujeme si právo meniť, upravovať, obmedzovať alebo blokovať prístup k všetkým alebo niektorým častiam Služieb bez predchádzajúceho upozornenia.

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek odmietnuť poskytovanie služieb komukoľvek.

Beriete na vedomie, že k Službám pristupujete, využívate ich alebo sa ich zúčastňujete ako nezávislý dodávateľ a týmito Podmienkami nie je zamýšľaný ani vytváraný žiadny vzťah medzi agentúrou, partnerstvom, spoločným podnikom, zamestnancom, zamestnávateľom alebo poskytovateľom franšízy.

7. Neoprávnené použitie

Súhlasíte s tým, že:

(a) narušiť, narušiť bezpečnosť alebo inak zneužiť službu alebo našu stránku, stránku prieskumu, stránku panelu, stránku partnera, alebo akékoľvek služby, systémové zdroje, účty, servery alebo siete pripojené alebo prístupné prostredníctvom prieskumu alebo prieskumné stránky alebo stránky s nimi spojené alebo prepojené;

(b) používať pavúky, roboty alebo iné techniky automatického získavania údajov na katalogizáciu, sťahovanie, ukladanie alebo inú reprodukciu alebo distribúciu údajov alebo obsahu dostupného v súvislosti so Službou alebo iným spôsobom manipulovať s výsledkom Prieskumu;

(c) podniknúť akékoľvek kroky s cieľom zasahovať do našich stránok, stránok s prieskumami, stránok s panelmi alebo stránok s partnermi alebo do používania týchto stránok jednotlivcom, vrátane okrem iného preťaženia alebo „zrútenia“ webu;

(d) odosielať alebo prenášať akékoľvek vírusy, poškodené údaje alebo akékoľvek iné škodlivé, rušivé alebo deštruktívne kódy, súbory alebo informácie, okrem iného vrátane spywaru, škodlivého softvéru a trójskych koní;

(e) zhromažďovať akékoľvek osobné údaje ostatných používateľov služieb;

(f) posielať nevyžiadané e-maily, ako sú propagačné akcie a reklamy na produkty alebo služby;

(g) otvoriť, používať alebo udržiavať viac ako jeden (1) členský účet v paneli;

(h) používať alebo sa pokúšať použiť účet iného Používateľa bez autorizácie alebo vytvoriť účet s falošnou identitou;

(i) pokúsiť sa získať neoprávnený prístup na našu stránku, k prieskumu, k miestu prieskumu, k panelovému serveru, k partnerskému webu alebo k častiam prieskumu, k nášmu webu, k miestu prieskumu, k panelu alebo k partnerskému webu, ktoré sú obmedzené všeobecný prístup;

(j) falšovanie alebo maskovanie vašej skutočnej identity;

(k) zarámuje časť (-y) nášho webu, prieskumného webu, panelového webu alebo partnerského webu a zobrazuje ich na inom webovom serveri alebo médiu alebo mení vzhľad ľubovoľného prieskumného webu, panelového webu alebo partnerského webu;

(l) nadväzovať odkazy z webovej stránky na našu webovú stránku, webovú stránku s prieskumom, webovú stránku panelu alebo partnerskú webovú stránku alebo na služby bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

m) zverejňovať alebo prenášať akýkoľvek výhražný, hanlivý, hanlivý, obscénny, pornografický, oplzlý, škandálny alebo zápalový materiál alebo obsah;

n) používať akýkoľvek faul; hrubý alebo obscénny jazyk na našom webe, v prieskume alebo na prieskumnom webe, panelovom webe alebo partnerskom webe;

(o) zapojiť sa do akejkoľvek podvodnej činnosti vrátane, ale nielen, prekročenia rýchlosti v Prieskumoch, vykonania toho istého Prieskumu viac ako raz, poskytnutia nepravdivých informácií počas procesu registrácie, poskytnutia nepravdivých alebo nepravdivých údajov z Prieskumu, uplatnenia alebo pokusu o uplatnenie stimulov prostredníctvom falošné alebo podvodné prostriedky, neoprávnená manipulácia s Prieskummi a prístup k webovým stránkam alebo online kampaniam, pokiaľ ide o používanie služby sledovania reklám, s jediným úmyslom poskytnúť skresľujúci dojem o vašom správaní online;

(p) spätne analyzovať akýkoľvek aspekt Služby alebo robiť činy, ktoré by mohli odhaliť alebo zverejniť zdrojový kód, alebo obísť alebo obísť opatrenia alebo kontroly použité na zákaz, obmedzenie alebo obmedzenie prístupu na akúkoľvek webovú stránku, obsah alebo kódy, pokiaľ to nie je výslovne povolené podľa platného zákona;

(q) zapojiť sa do akýchkoľvek trestných alebo nezákonných činov, ktoré môžu byť spojené s našou stránkou, s prieskumom alebo s webom s prieskumom, s panelom alebo s partnerským webom;

(r) používať Obmedzený obsah v rozpore alebo v rozpore s týmito Podmienkami; alebo

(s) nabádať a / alebo radiť ktorejkoľvek fyzickej osobe, vrátane, okrem iného, ​​členov panelu, účastníkov alebo ktoréhokoľvek z našich zamestnancov, aby sa dopustili konania v rozpore s Podmienkami.

8. Obmedzený obsah

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály, vrátane, bez obmedzenia, všetkých koncepcií, textu, návrhov, grafiky, kresieb, fotografií, videoklipov, hudby a zvukov a všetkých ochranných známok, značiek služieb a obchodných názvov použitých v prieskume, inom výskumnom programe alebo na inú Službu a / alebo na našom serveri, na serveri Survey, na paneli alebo na partnerskom webe a na ich výber a dojednania sa vzťahujú práva duševného vlastníctva, okrem iného vrátane autorských práv, ochranných známok a patentov alebo práva požiadať o ich registrácia kdekoľvek na svete, ktorú vlastní alebo na ktorú vlastníme licenciu, vlastník prieskumu, vlastník panelu, partner alebo iné tretie strany, ktoré sú príslušným vlastníkom alebo obmedzeným obsahom takého obmedzeného obsahu.

Keď používate Službu alebo sa zúčastňujete prieskumu, iného výskumného programu alebo inej Služby, môžete byť vystavení Obmedzenému obsahu. K Obmedzenému obsahu vám nie sú priznané žiadne práva a všetky práva na duševné vlastníctvo sú výslovne vyhradené. Nie je vám poskytnutá žiadna licencia na používanie, odhaľovanie, sťahovanie, kopírovanie, distribúciu alebo reprodukciu (vrátane okrem iného zverejňovania na akýchkoľvek webových stránkach, sociálnych sieťach alebo blogoch) obmedzeného obsahu alebo predmetu obmedzeného obsahu. Upozorňujeme, že v prípade, že k vám bude neoprávnené použitie Obmedzeného obsahu vysledované, môžu byť podniknuté právne kroky. Týmto ste informovaní a beriete na vedomie, že budeme plne spolupracovať so všetkými požiadavkami tretích strán na zverejnenie (vrátane, ale nielen na zverejnenie vašej identity) týkajúce sa tvrdení, že ste použili obmedzený obsah v rozpore s týmito Podmienkami, ktoré považujeme za legitímne.

Môžete sa zúčastniť iba na prieskume, inom výskumnom programe, inej službe a / alebo používať našu stránku, stránku s prieskumom, stránku na paneli alebo stránku partnera, a to spôsobom, ktorý neporušuje naše duševné vlastníctvo ani práva tretích strán. práva.

9. Obsah používateľa

Ste zodpovední za všetok užívateľský obsah. Ste tiež zodpovední za získanie, ak je to relevantné, súhlasov, súhlasov a / alebo autorizácií tretích strán pre vaše a naše použitie vášho užívateľského obsahu. Užívateľský obsah vrátane fotografií, zvukových alebo obrazových záznamov sa môže považovať za osobné údaje. Váš užívateľský obsah môže byť verejne prístupný a zdieľaný s tretími stranami, okrem iného vrátane našich klientov, klientov našich klientov, vlastníkov prieskumov, vlastníkov panelov, partnerov a poskytovateľov služieb tretích strán. Zaistíte, aby užívateľský obsah neobsahoval obsah ani materiál chránený autorskými právami ani ochrannými známkami žiadnej tretej strany vrátane zvuku, videa, obrázkov alebo podoby nikoho iného ako vy, pokiaľ ste si nezískali súhlasy, súhlasy a / alebo oprávnenia od týchto osôb. tretie strany požadované pre vaše a naše použitie takého užívateľského obsahu. Za použitie nášho používateľského obsahu, našich partnerov alebo našich klientov nedostanete kompenzáciu.

Používaním, nahrávaním, zverejňovaním, odosielaním alebo povolením zhromažďovania používateľského obsahu (také povolenie, ktoré sa považuje za udelené na základe vášho súhlasu s týmito podmienkami a používaním príslušnej služby) v súvislosti so službami, nám týmto udeľujete trvalý, neodvolateľný, neobmedzený obsah. , prenosný, sublicencovateľný, celosvetový, bez licenčných poplatkov, práv a licencií na úpravy, kopírovanie, prenos, publikovanie, zobrazovanie, vytváranie odvodených diel, reprodukciu, úpravu, distribúciu a iné použitie vášho užívateľského obsahu podľa nášho vlastného uváženia. Za váš užívateľský obsah alebo naše použitie ho nedostanete žiadnu kompenzáciu, pokiaľ to nie je výslovne dohodnuté.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie toho, aby váš používateľský obsah a naše použitie v súlade s týmito podmienkami neporušilo práva duševného vlastníctva tretích strán. Nekontrolujeme a nemôžeme skontrolovať všetok používateľský obsah a neprijímame nijakú zodpovednosť za váš používateľský obsah. Máme právo, nie však povinnosť, vymazať, odstrániť alebo upraviť váš užívateľský obsah, ktorý podľa nášho výhradného uváženia považujeme za: (a) porušenie týchto Podmienok; b) porušuje práva duševného vlastníctva; alebo (c) byť urážlivý, hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný.

10. Politika v oblasti bodových stimulačných programov

Ak odpoviete na prieskum a úspešne ho dokončíte, zúčastníte sa iného výskumného programu alebo inej služby, môžete získať body, ktoré je možné vyplatiť za rôzne odmeny alebo hotovosť v našom motivačnom programe. Aby ste získali body, nemusíte si nič kupovať. Získané body sú osobné a nemôžete ich preniesť na nikoho iného. Vaše body budú platné a je možné ich uplatniť po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov po deaktivácii vášho účtu. Akékoľvek body alebo stimuly, ktoré nevyužijete, môžu byť nami odvolané.

Na začiatku prieskumu, iného výskumného programu alebo inej služby získate informácie o počte bodov, ktoré môžete získať. Neakceptujeme zodpovednosť ani nijakým spôsobom nezodpovedáme za daňové dôsledky alebo povinnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v dôsledku vydaných alebo uplatnených bodov alebo stimulov. Ak porušíte Podmienky, môžete stratiť všetky body alebo stimuly, ktoré ste získali. Neprijímame voči vám žiadnu zodpovednosť vo vzťahu k bodom, ktoré ste získali.

11. Aktualizácie profilu

Členovia panelu súhlasia s tým, že budú svoje členské profily aktualizovať. Člen panelu môže aktualizovať, opravovať a / alebo mazať informácie obsiahnuté v jeho členských profiloch takto: (a) prístupom k svojmu členskému účtu panelu; alebo (b) zaslaním e-mailu príslušnému tímu služieb členom panelu pre príslušný panel.

12. Pravidlá odhlásenia

Členovia panelu sa môžu kedykoľvek odhlásiť z používania ktorejkoľvek alebo všetkých Služieb (vrátane, okrem iného, ​​z prijímania pozvánok na prieskum, informačných bulletinov alebo oznámení): (a) podľa postupov na odhlásenie z odberu popísaných na príslušnej stránke panelu alebo na súvisiacich weboch alebo v nich obsiahnutých v e-maile prijatom od nás; alebo (b) zaslaním e-mailu tímu služieb Členovia nášho panela tu

Vyvinieme primerané úsilie, ako to vyžaduje zákon alebo predpis, aby sme odpovedali na každú e-mailovú žiadosť v primeranej lehote od prijatia. Po ukončení Služieb budú kontaktné informácie člena Panela odstránené zo všetkých komunikačných alebo kontaktných zoznamov týkajúcich sa ukončených Služieb. Upozorňujeme, že odstránenie môže trvať niekoľko dní a počas tejto doby od nás môžete dostávať správy, ktoré boli vytvorené alebo zostavené pred vašim zrušením.

13. Odkazy

V súvislosti s vašim používaním Služby budete pravdepodobne môcť prepojiť alebo sa pripojiť na webovú stránku tretej strany. Upozorňujeme, že nepodporujeme žiadne webové stránky tretích strán ani produkty, služby alebo príležitosti inzerované, ponúkané prostredníctvom alebo v súvislosti s týmito webovými stránkami tretích strán. Pozorne si prečítajte všetky pravidlá a podmienky platné pre také webové stránky tretích strán.

14. Komunikácia s nami

Akákoľvek komunikácia (okrem osobných údajov) a obsah používateľa, ktorý ste nám zaslali alebo zaslali elektronickou poštou alebo iným spôsobom alebo inak zhromaždili, sa budú považovať za vaše dôverné a nechránené informácie, pokiaľ výslovne neurčíte inak buď pred, alebo súčasne s vašim predložením alebo povolením zhromažďovať takúto komunikáciu a užívateľský obsah pre nás. Súhlasíte s tým, že akúkoľvek takúto komunikáciu a užívateľský obsah môžeme použiť podľa nášho vlastného uváženia.

15. súkromia

Pri podávaní žiadosti o členstvo v paneli, používaní služby alebo inej komunikácii s nami alebo vlastníkom panelu môžu byť spracované vaše osobné údaje. Informácie o postupoch spoločnosti Cint v oblasti ochrany osobných údajov a spracovaní vašich osobných údajov nájdete v oznámení o ochrane súkromia účastníkov výskumu tu.

16. Zrieknutie sa

Výslovne súhlasíte s tým, že vaša účasť v prieskume, inom výskumnom programe a používanie Služby a prehliadanie našich stránok, stránok s prieskumami, stránok s panelmi alebo stránok s partnermi je na vaše výlučné riziko a zodpovednosť. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom to my, naši klienti, vlastníci prieskumov, vlastníci panelov, partneri alebo iné tretie strany a naši a ich príslušní riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, agenti, poskytovatelia obsahu a poskytovatelia licencií tretích strán neposkytovať nijaké záruky, výslovné, implicitné ani zákonné, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, že účasť v prieskume alebo použitie služby, nášho webu, webu prieskumu, panelového webu alebo partnerského webu bude byť neprerušovaný alebo bezchybný. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom to my, naši klienti, vlastníci prieskumov, vlastníci panelov, partneri alebo iné tretie strany a naši a ich príslušní riaditelia, úradníci, zamestnanci, zástupcovia, agenti, poskytovatelia obsahu a poskytovatelia licencií tretích strán neposkytovať nijaké záruky, výslovné, implicitné ani zákonné, vrátane záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel, na presnosť, spoľahlivosť alebo obsah akýchkoľvek informácií alebo služieb poskytovaných prostredníctvom prieskumu alebo nášho webu, prieskumného webu, panelu Stránka alebo partnerská stránka, pokiaľ nie sú výslovne uvedené v týchto podmienkach.

17. Obmedzenie zodpovednosti

V ROZSAHU POVOLENOM PRÁVNYMI ZÁKONMI NEMUSÍME PRÁVNE PREDPOVEDAŤ, ŽE NEDODRÁDAME, ABY SA NEDODRŽIAVALI SPOLOČNÍCI, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, DODÁVATELIA, KTORÍ SÚ VEDIŤ , PRE AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI SÚVISIACE S TÝMito PODMIENKAMI, SLUŽBA, NAŠA STRÁNKA, PRIESKUM, PANELOVÁ STRÁNKA, PARTNERSKÁ STRÁNKA ALEBO ZA AKÉKOĽVEK PRÍSPEVKY, KTORÉ VYKONÁTE, ALEBO ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, ŠPECIÁLNE, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, SPOĽAHLIVÉ, PRÍKLADNÉ ALEBO ŠKODY, STRATA ZISKOV, STRATA OČAKÁVANÝCH ÚSPOR, ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NEPRIAME ŠKODY, ČI BOLI SME NA TOMTO ŠKODE NEBO MOŽNO POSTUPOVANÍ, ABY STE BOLI POKYNI.

Obmedzenie zodpovednosti a zrieknutie sa zodpovednosti v týchto podmienkach sa uplatňujú bez ohľadu na formu konania, či už v prípade zmluvy, záruky, priestupku, kvázi deliktu, objektívnej zodpovednosti, nedbanlivosti alebo iného deliktu, a budú pretrvávať zásadné porušenia alebo porušenia alebo zlyhanie základný účel zmluvy alebo zlyhanie výlučného opravného prostriedku.

18. odškodnenie

Súhlasíte s tým, že budete plne a účinne odškodňovať, brániť a držať nás, vlastníkov prieskumov, vlastníkov panelov a partnerov a ďalšie súvisiace tretie strany vrátane riaditeľov, riadiacich pracovníkov, akcionárov, zamestnancov, zástupcov, dodávateľov, pridružených spoločností, nástupcov alebo postupníkov, neškodných voči a proti akýmkoľvek a všetkým škodám, výdavkom, záväzkom a stratám akéhokoľvek druhu, vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vzniknú, či už priamo alebo nepriamo, z akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok vami.

19. Zmeny

Týmto si vyhradzujeme právo na základe nášho výhradného uváženia vykonať zmeny v týchto Podmienkach. Odporúčame vám, aby ste si tieto Podmienky neustále prezerali. Váš súhlas získame pred zmenami, ktoré sú takého charakteru, že je potrebný alebo požadovaný. V prípade zmien, ktoré si nevyžadujú súhlas, vaše ďalšie používanie služieb, prístup k nim a / alebo účasť na nich znamená a bude predstavovať váš súhlas s týmito zmenenými a doplnenými podmienkami.

20. Dodržiavanie platných právnych predpisov

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že budete vždy dodržiavať príslušné právne predpisy, keď odpoviete na prieskum, zúčastníte sa iného výskumného programu alebo budete inak používať Službu.

21. Pozastavenie, ukončenie a deaktivácia

Okrem akýchkoľvek a všetkých ďalších dostupných nápravných opatrení môžeme bez upozornenia pozastaviť a / alebo ukončiť vaše používanie a prístup k službe alebo vaše členstvo v paneli, ak porušíte tieto podmienky alebo v prípade, že: Službu používate nezákonným spôsobom alebo inak konáte spôsobom, ktorý je podľa nášho výhradného uváženia pre nás, vlastníka prieskumu, vlastníka panelu alebo partnera, neprijateľný. Ak ukončíme vaše právo na používanie Služby a / alebo ak dôjde k ukončeniu vášho členstva v Panele: (a) strácate všetky práva, nároky a záujmy a / alebo všetky nevyplatené odmeny, stimuly alebo ceny účinné po ukončení ; (b) Vaše členstvo v paneli bude okamžite zrušené; (c) Váš prístup k Službe a jej používanie bude okamžite zastavené; a (d) Nebudete sa môcť zúčastňovať žiadnych budúcich Prieskumov ponúkaných prostredníctvom Služby.

Ďalej si vyhradzujeme právo deaktivovať váš účet člena panelu: (a) ak už nie ste aktívnym členom panelu; (b) ak v rámci našej e-mailovej komunikácie s vašim e-mailovým účtom dostaneme tvrdé oznámenie o nedoručení alebo zlyhaní dodávky; alebo (c) ak dostaneme v našej e-mailovej komunikácii na váš e-mailový účet trikrát (3) trikrát odpoveď na správu „plná poštová schránka“.

V prípade deaktivácie, ukončenia vami alebo ukončenia nami, prichádzate o akékoľvek stimuly, ktoré ste získali.

22. Oddeliteľnosť a postúpenie

Ak sa z nejakého dôvodu bude ktorákoľvek podmienka alebo ustanovenie týchto Podmienok považovať za neplatné alebo nevymáhateľné, bude sa takáto podmienka alebo ustanovenie považovať za oddeliteľné od zvyšku týchto Podmienok a zvyšok týchto Podmienok bude vykladaný a interpretovaný bez odkazu na nevymáhateľný termín.

Tieto Podmienky nemôžete postúpiť bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môže byť podľa nášho výhradného uváženia odmietnutý. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky môžeme kedykoľvek postúpiť komukoľvek.

23. Rozhodné právo, jurisdikcia a právne miesto

Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v súvislosti s týmito podmienkami alebo v súvislosti s nimi, vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia, budú postúpené švédskemu okresnému súdu (Sw. Stockholms tingsrätt) a budú sa riadiť švédskymi zákonmi a vykladať sa v súlade s nimi, bez pokiaľ ide o akúkoľvek voľbu zásad práva (či už tých vo Švédsku alebo v akejkoľvek inej jurisdikcii), ktoré by mohli ustanoviť uplatnenie zákonov inej jurisdikcie.Oznámenie o ochrane súkromia účastníkov programu Cint Research

Dátum účinnosti: 28 2018 februára

Posledná revízia: 28 2018 februára

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov definuje, ako spoločnosť Cint AB („Cint“) používa (zhromažďuje, ukladá, používa a zverejňuje a inak používa) vaše osobné údaje („osobné údaje“, ktoré sa môžu tiež označovať ako informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo „PII“) a ďalšie informácie opísané v tomto oznámení o ochrane súkromia, či už ste členom panelu („člen panelu“) panelu vlastneného jedným z našich majiteľov panelov („vlastníci panelov“), alebo ste účastníkom (ďalej len „účastník“) zameraným na prieskum alebo iný program prieskumu trhu od jedného z našich klientov („Klienti“) alebo Partnerov („Partneri“). Vaša účasť sa môže riadiť aj oznámením o ochrane súkromia jedného z našich vlastníkov panelov.

Spoločnosť Cint má sídlo v EÚ a informácie v tomto oznámení o ochrane súkromia vychádzajú z všeobecného nariadenia o ochrane údajov Európskej únie (2016/679) alebo GDPR, ktoré poskytuje vysoký štandard v oblasti ochrany osobných údajov. V závislosti od toho, kde žijete, však môžu platiť aj iné zákony a nariadenia o ochrane súkromia. Toto oznámenie o ochrane súkromia sa týka obyvateľov všetkých krajín na celom svete.

Spoločnosť Cint zavedie a bude udržiavať svoje obchodné postupy, ktoré sú konzistentné s týmto oznámením o ochrane osobných údajov.

KTO JE CINT?

Cint poskytuje globálnu online platformu pre výskum a postrehy, ktorá spája vlastníkov panelov s výskumníkmi trhu, značkami a členmi panelu a účastníkmi výskumu za účelom zdieľania názorov a údajov spotrebiteľov. Cint so sídlom vo švédskom Štokholme má pobočky vo veľkých mestách po celej Európe, Severnej Amerike a ázijsko-tichomorskej oblasti.

Jednotlivci sa zúčastňujú prieskumu trhu na platforme Cint buď prostredníctvom členstva v paneli jedného z našich vlastníkov panelov, alebo prostredníctvom jedného z našich partnerov, ktorí nasmerujú účastníkov na prieskum alebo iný program prieskumu trhu. Členovia panelu a účastníci sa zúčastňujú prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu s cieľom získať a uplatniť odmeny a stimuly za svoju účasť.

Vlastníkmi a partnermi panelu Cint, ktorí usmerňujú účastníkov prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu, sú kontrolóri údajov, ktorí určujú účely a prostriedky na spracovanie osobných údajov. Spoločnosť Cint bude vaše osobné údaje spracúvať ako sprostredkovateľ údajov iba na žiadosť správcu údajov.

Vaše osobné údaje môžu byť použité na rôzne účely, ktoré sú vysvetlené nižšie spolu s príkladmi kategórií osobných údajov na jednotlivé účely. Konkrétne podrobnosti o použití osobných údajov môžu byť ďalej opísané v rámci prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu. Ak máte záujem o ďalšie informácie, kedykoľvek nás môžete kontaktovať, ako je uvedené v dokumente "KONTAKTUJ NÁS" nižšie.

CINT CHRÁNI VAŠU SÚKROMNOSŤ

Na registráciu a účasť v paneli vlastnenom jedným z našich majiteľov panelov sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Cint. Nájdete zmluvné podmienky spoločnosti Cint tu.

Vaša účasť v prieskume alebo inom programe prieskumu trhu je úplne dobrovoľná a vaše osobné údaje sa používajú spoločnosťou Cint s vaším súhlasom. Prieskumy a ďalšie programy prieskumu trhu spravované klientmi, partnermi alebo inými tretími stranami spoločnosti Cint a údaje zhromaždené v súvislosti s týmito prieskumami a inými programami prieskumu trhu nepodliehajú tomuto oznámeniu o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Cint sa zaväzuje k ochrane súkromia osobných údajov. Spoločnosť Cint sa usiluje zosúladiť svoje postupy v oblasti ochrany súkromia s platnými zákonmi, zákonmi a predpismi a kódexmi štandardov platných výskumných asociácií na prieskum trhu a názorov, vrátane okrem iného ESOMAR (www.esomar.org) a združenie Insights (www.insightsassociation.org).

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZBIERANÉ?

Vaše osobné údaje budú vždy zhromažďované spravodlivými a zákonnými prostriedkami na konkrétne účely. Spoločnosť Cint môže napríklad zhromažďovať vaše osobné údaje, keď sa zaregistrujete alebo sa zúčastníte panelu niektorého z našich majiteľov panelov, vyplníte prieskum, zúčastníte sa iného programu prieskumu trhu alebo automatizovanými prostriedkami alebo inými metódami, ako sú opísané „AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAJÚ AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLÓGIE?“ nižšie.

Spoločnosť Cint zhromažďuje osobné údaje iba na účely prieskumu trhu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE sa ZHROMAŽĎUJÚ A SPRACÚVAJÚ?

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, môžu obsahovať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia a ďalšie podobné informácie. Spoločnosť Cint môže zhromažďovať osobné údaje priamo od vás, keď ich dobrovoľne poskytnete spoločnosti Cint, alebo môže získať osobné údaje od našich vlastníkov panelov, klientov alebo spoločností zaoberajúcich sa prieskumom trhu, ktorí získali súhlas účastníka. Pre členov panelu panelu jedného z našich majiteľov panelov bude Cint zhromažďovať údaje v súlade s ich pokynmi.

Spoločnosť Cint môže tiež získať osobné údaje od vlastníkov databáz, ktorí nás ubezpečili, že ich databázy zahŕňajú iba jednotlivci, ktorí súhlasili so zahrnutím a zdieľaním svojich osobných údajov. Nakoniec môže spoločnosť Cint zhromažďovať a používať osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, ako sú telefónne zoznamy.

Spoločnosť Cint môže čas od času zhromažďovať citlivé osobné údaje, ktoré v závislosti od krajiny, v ktorej žijete, môžu zahŕňať rasový alebo etnický pôvod, zdravotné záznamy, finančné informácie, politické názory a náboženské alebo filozofické viery. Ak spoločnosť Cint zhromaždí vaše citlivé osobné údaje, získa vždy váš výslovný súhlas.

Môžete tiež odoslať, nahrať alebo preniesť obsah alebo materiál vrátane fotografií, videí a / alebo iného podobného alebo súvisiaceho obsahu alebo materiálu, ktorý môže obsahovať vaše osobné údaje, napríklad pri účasti v prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu. Takéto Osobné údaje môžu byť použité a zverejnené tak, ako je opísané v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov, a nemali by zahŕňať zvuk, video, obrázky ani podobu nikoho iného ako vás.

AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE ZBERAJÚ A SPRACUJÚ?

Spoločnosť Cint môže zhromažďovať a spracovávať vaše osobné údaje z rôznych dôvodov, vrátane:

Upozorňujeme, že prijímanie e-mailových správ môže byť požiadavkou vašej účasti v našich prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu. Odber týchto e-mailov môžete zrušiť tak, že sa odhlásite z odberu prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu.

Spoločnosť Cint vždy zaisťuje, že je povolené spracúvať vaše osobné údaje. Spoločnosť Cint to zvyčajne robí získaním vášho súhlasu, avšak v obmedzených prípadoch môže spoločnosť Cint na spracovanie osobných údajov použiť zákonnú podmienku.

Ak platí zákonná podmienka umožňujúca spoločnosti Cint spracúvať vaše osobné údaje a vy odvoláte súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, nemusí to nevyhnutne znamenať, že spoločnosť Cint prestane spracúvať vaše osobné údaje, pretože napríklad môže mať zákonnú povinnosť naďalej spracúvať vaše osobné údaje na niektoré účely, napr. na uchovávanie kópií obchodných transakcií minimálne na sedem rokov.

AKÉ INFORMÁCIE ZHROMAŽĎUJÚ AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLÓGIE?

Spoločnosť Cint môže zhromažďovať určité informácie automaticky. V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, sa tieto informácie môžu považovať za osobné údaje. Medzi tieto informácie patria okrem iného informácie o vašom prístroji a možnostiach prístroja vrátane, ale bez obmedzenia, operačného systému prístroja, ďalších aplikácií vo vašom prístroji, informácií o cookies, IP adresy, poskytovateľa siete prístroja, typu prístroja, časového pásma, stav siete, typ prehliadača, identifikátor prehliadača, jedinečné identifikačné číslo zariadenia (napríklad Identifikátory pre analýzu alebo reklamu), ID používateľa poskytovateľa siete (číslo, ktoré vám jednoznačne pridelí poskytovateľ siete), adresa MAC (Media Access Control), mobilná reklama identifikátor, umiestnenie a ďalšie informácie, ktoré samotné alebo v kombinácii môžu byť použité na jednoznačnú identifikáciu vášho zariadenia. Špecifická technológia je uvedená nižšie:

Cookies:

Cookie je jednoducho malý textový súbor obsahujúci informácie o používateľovi, ktorý je umiestnený webovou stránkou v počítači alebo zariadení používateľa. Spoločnosť Cint umiestňuje súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia na účely prieskumu a iných kontrolných programov prieskumu trhu a predchádzania podvodom.

Spoločnosť Cint môže tiež používať sledovacie súbory cookie, značky a skripty na sledovanie určitých informácií o vás na základe vašej aktivity na našom webe alebo na stránkach tretích strán. Spoločnosť Cint môže tieto informácie použiť na zistenie, či ste videli, klikli alebo inak interagovali s online reklamou alebo propagáciou, na ktorej vývoji spolupracuje s cieľom pomôcť vyhodnotiť jedného z našich výskumných klientov. Na základe vášho súhlasu vás spoločnosť Cint môže tiež zvoliť do prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, kde sa súbory cookie použijú na to, aby vás vystavili konkrétnej reklame alebo propagácii pred uskutočnením prieskumu alebo inej aktivity programu prieskumu trhu na vyhodnotenie tejto konkrétnej reklamy alebo propagácie.

Na základe vášho súhlasu môžu klienti alebo partneri spoločnosti Cint umiestniť súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia a použiť tieto súbory cookie, značky a skripty na sledovanie určitých informácií o vašej aktivite na určitých webových stránkach. Klienti alebo partneri spoločnosti Cint môžu tieto informácie použiť na rôzne činnosti spojené s prieskumom trhu.

Ak si prajete, môžete sa rozhodnúť nesúhlasiť s používaním súborov cookie alebo sa rozhodnúť neprijímať súbory cookie úpravou nastavení ochrany osobných údajov webového prehliadača tak, aby sa súbory cookie odstránili po opustení webových stránok alebo po zatvorení prehliadača. Môžete tiež nakonfigurovať svoj prehliadač tak, aby blokoval cookies. Neposkytnutie súhlasu, odstránenie súborov cookie alebo blokovanie súborov cookie vás môže vylúčiť z účasti na prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu alebo negatívne ovplyvniť vašu používateľskú skúsenosť. Informácie o tom, ako deaktivovať súbory cookie, nájdete v časti s názvom „AKO SA ZAREGISTRUJEM?“

Spoločnosť Cint používa súbory cookie vždy s vaším súhlasom.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies používaných spoločnosťou Cint, kliknite prosím tu.

Identifikátory mobilnej reklamy:

Identifikátor mobilnej reklamy je reťazec čísel a písmen, ktorý identifikuje jednotlivý smartphone alebo tablet. V systéme iOS sa identifikátor mobilnej reklamy nazýva „Identita pre inzerentov“ (skrátene IDFA alebo IFA). V systéme Android je identifikátorom mobilnej reklamy GPS ADID (alebo ID služieb Google Play pre Android). Spoločnosť Cint môže zhromažďovať identifikátory mobilnej reklamy alebo ich získavať od partnera. Spoločnosť Cint môže používať identifikátory mobilnej reklamy v našich programoch prieskumu trhu alebo na zdieľanie vašich údajov s klientmi alebo partnermi. Na základe vášho súhlasu vás spoločnosť Cint môže tiež zvoliť do prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, kde sa identifikátory mobilnej reklamy použijú na to, aby vás vystavili konkrétnej reklame alebo propagácii pred uskutočnením prieskumu alebo inej aktivity programu prieskumu trhu na vyhodnotenie takejto konkrétnej reklamy alebo propagačné akcie.

Spoločnosť Cint bude zhromažďovať alebo získavať identifikátory mobilnej reklamy iba s vašim súhlasom.

Web Beacons:

Webový maják (tiež známy ako značka, jasný gif alebo 1 × 1 pixel) pozostáva z malého reťazca kódu, ktorý je vložený do webovej stránky alebo e-mailu. Môže, ale nemusí to byť viditeľný grafický obrázok spojený s webovým majákom, ktorý je často navrhnutý tak, aby splýval s pozadím webovej stránky alebo e-mailu.

Spoločnosť Cint môže v našich e-mailových správach používať webové majáky, aby pomohla zistiť, či sú naše správy otvorené, a overiť akékoľvek kliknutia na odkazy v e-maile alebo v reklamách alebo pri výskume webových stránok s cieľom zistiť, či si účastník prezeral reklamy alebo iný online obsah, ktorý Cint meria. . Spoločnosť Cint a naši autorizovaní zástupcovia môžu na prevádzkové a výskumné účely prepojiť osobné údaje s webovými majákmi.

Údaje o geografickej polohe:

Spoločnosť Cint môže zhromažďovať informácie o geografickom umiestnení z vášho počítača alebo zariadenia. Spoločnosť Cint môže vaše údaje o geografickom umiestnení použiť na prevenciu podvodov alebo na účely prieskumu trhu, okrem iného vrátane reklamného prieskumu alebo iných aktivít prieskumu trhu založených na sledovaní. Spoločnosť Cint získa váš súhlas, ak zhromaždí alebo použije vaše informácie o geografickom umiestnení.

Digitálne odtlačky prstov:

Spoločnosť Cint môže na zhromažďovanie určitých údajov o vás a / alebo vašom počítači alebo zariadení používať technológiu digitálnych odtlačkov prstov. Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, napríklad adresu IP, ako aj iné ako osobné údaje, ako napríklad operačný systém počítača alebo číslo verzie prehľadávača. Táto technológia vytvára jedinečný počítačový identifikátor, ktorý sa môže použiť na prevenciu podvodov alebo na identifikáciu a sledovanie vašej účasti v prieskume alebo inom programe prieskumu trhu a obmedziť účasť v súlade s požiadavkami konkrétneho prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu.

Informácie o sociálnych médiách:

Môže sa vám tiež ponúknuť príležitosť zúčastniť sa na prieskumoch a iných programoch prieskumu trhu prostredníctvom platforiem sociálnych médií alebo s nimi. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa na prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu prostredníctvom alebo s platformami sociálnych médií, môže spoločnosť Cint s vašim súhlasom zhromažďovať určité profilové informácie uložené vo vašom účte platformy sociálnych médií.

Súbory protokolu:

Cint automaticky zhromažďuje a ukladá určité informácie počas prieskumu a účasti na ďalšom programe prieskumu trhu. Naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré váš prehliadač odošle, kedykoľvek navštívite webovú stránku. Tieto protokoly servera môžu obsahovať informácie, ako je vaša webová požiadavka, adresa internetového protokolu (IP), typ prehľadávača, jazyk prehľadávača, dátum a čas vašej žiadosti a jeden alebo viac súborov cookie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať váš prehľadávač. Tieto informácie sú pravidelne mazané ako súčasť bežných postupov údržby.

Informácie, ktoré spoločnosť Cint zhromažďuje od tretích strán:

Spoločnosť Cint môže získavať osobné údaje, informácie o chovaní a / alebo demografické informácie od tretích strán, okrem iného vrátane platforiem na správu údajov, reklamných sietí, kancelárií informačných služieb, iných dodávateľov prieskumu trhu a / alebo platforiem sociálnych médií. Spoločnosť Cint môže osobné údaje, údaje o správaní a / alebo demografické údaje prijaté od týchto tretích strán používať na rôzne účely, okrem iného vrátane, okrem iného, ​​overovania údajov, ich pripájania, vývoja marketingových informácií, detekcie podvodov.

S KÝM CINT ZDIEĽA OSOBNÉ ÚDAJE?

Spoločnosť Cint bez vášho súhlasu nesprístupní vaše osobné údaje žiadnej tretej strane, pokiaľ to nevyžaduje zákon, ako je ďalej uvedené nižšie.

Ak prieskum alebo iný program prieskumu trhu alebo iná činnosť zahŕňa sprístupnenie osobných údajov tretej strane, spoločnosť Cint bude zdieľať vaše osobné údaje iba s vašim súhlasom. Ak sa zhromaždené údaje použijú na štatistické modelovanie na lepšie pochopenie trendov a preferencií medzi konkrétnymi skupinami alebo publikami v rámci bežnej populácie, iba obmedzené zdieľané osobné údaje sa použijú iba na účely prieskumu trhu a opäť iba s vašim súhlasom.

Spoločnosť Cint môže poskytnúť vaše osobné údaje, profilové údaje alebo iné údaje z prieskumu tretím stranám nasledovne:

Spoločnosť Cint môže udeliť licenciu na určité obmedzené osobné údaje tretím stranám (napr. Sprostredkovateľom údajov, agregátorom údajov atď.) Na účely prieskumu trhu, okrem iného vrátane licencovania údajov na úrovni jednotlivca a / alebo agregovanej úrovne (napr. Produktu a / alebo činnosť nákupu alebo používania služieb, údaje o návšteve webových stránok, história vyhľadávania na internete atď.) na vývoj štatistík o publiku a / alebo podobných modelov na účely predaja týchto údajov zákazníkom tretej strany na tento účel vykonávania analýz a poskytovania marketingových informácií. Tieto informácie môžu byť zdieľané prostredníctvom súboru cookie (ID súboru cookie), identifikátora mobilnej reklamy, e-mailovej adresy alebo iného spôsobu. Po vykonaní podobného modelovania alebo agregácie sa osobné údaje odstránia.

Identifikačné informácie a informácie zhromaždené automatizovanými prostriedkami môžu byť navyše poskytnuté tretím stranám, vrátane, ale nie výlučne, klientov, partnerov, agentov a / alebo predajcov na účely identifikácie respondentov pre opätovné kontaktovanie pri prieskumoch alebo komunikácii, detekciu podvodov a / alebo prevencia, porovnávanie databáz, overovanie údajov, pripájanie údajov, kódovanie, segmentácia údajov a odmeny, stimuly a / alebo lotérie alebo služby spojené s propagáciou.

Spoločnosť Cint môže uchovávať osobné údaje alebo informácie identifikovateľné strojom, aby uspokojila vaše požiadavky a / alebo obchodné požiadavky spoločnosti Cint. Napríklad, Cint si môže ponechať e-mailovú adresu Účastníkov, ktorí sa odhlásili, aby zabezpečili, že Cint vyhovie každému takémuto želaniu. Akékoľvek uchovávanie osobných údajov sa vykonáva v súlade s platnými zákonmi a predpismi.

Cint opäť bude zdieľať vaše osobné údaje iba s vašim súhlasom.

ZBERÁ CINT INFORMÁCIE OD DETÍ?

Spoločnosť Cint vedome nezhromažďuje osobné údaje od detí mladších ako rokov, v ktorých sa vyžaduje súhlas rodičov. Ak sa Cint dozvie, že Cint neúmyselne zhromaždil osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako vek, v ktorom sa vyžaduje súhlas rodiča, Cint odstráni tieto osobné údaje z našej databázy.

ČO SA OCHRANNÉ STRÁNKY IMPLEMENTOVALI, ABY POMOHLI ZABEZPEČIŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto Cint zaviedol primerané technické, fyzické a administratívne záruky na ochranu informácií, ktoré Cint zhromažďuje. Iba tí zamestnanci, ktorí na účely výkonu svojich povinností potrebujú prístup k vašim informáciám, majú oprávnenie na prístup k vašim osobným údajom.

Napriek bezpečnostným opatreniam, ktoré Cint implementuje, nie sú prenosy cez internet a / alebo mobilnú sieť úplne bezpečné a Cint nezaručuje bezpečnosť online prenosov. Spoločnosť Cint nezodpovedá za chyby jednotlivcov pri poskytovaní osobných údajov spoločnosti Cint.

UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Cint nebude uchovávať vaše osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na účely činnosti spracovania alebo na základe vášho oprávnenia. Toto obdobie môže byť tiež založené na zmluvných záväzkoch spoločnosti Cint alebo niektorého zo zmluvných záväzkov nášho vlastníka alebo partnera voči vám, príslušných premlčacích dobách (na uplatnenie nárokov) alebo podľa platných právnych predpisov.

VÁŠ PRÁVA

Máte právo na kontrolu, opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi. Konkrétne:

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, môžete nás s takouto požiadavkou kontaktovať pomocou

kontaktné údaje uvedené v "KONTAKTUJ NÁS" nižšie.

Po prijatí žiadosti od jednotlivca sa Cint pokúsi poskytnúť požadované informácie do 30 dní za predpokladu, že žiadosť je taká, na ktorú je možné v danom časovom rámci na ňu primerane odpovedať. Ak je potrebných viac času, Cint vás na to upozorní do tridsiatich dní.

V určitých situáciách však Cint nemusí byť schopný poskytnúť prístup k niektorým Osobným údajom. Môže sa to stať, keď:

Ak spoločnosť Cint odmietne žiadosť jednotlivca o prístup k jeho osobným údajom, informuje fyzickú osobu o dôvode odmietnutia.

AKO ZAREGISTRUJEM?

Vaše rozhodnutie zúčastniť sa na prieskume alebo inom programe prieskumu trhu, odpovedať na akékoľvek konkrétne otázky z prieskumu alebo poskytnúť osobné údaje vrátane citlivých osobných údajov bude vždy rešpektované.

Môžete sa rozhodnúť, či sa zúčastníte konkrétneho prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, či nie, odmietnuť odpovedať na určité otázky alebo účasť kedykoľvek prerušiť. Neposkytnutie určitých informácií alebo úplná účasť na konkrétnom prieskume vám však môže zabrániť v získaní stimulačnej kompenzácie alebo účasti na budúcich určitých výskumných štúdiách. Viac informácií o stimuloch nájdete v cintových podmienkach kliknutím tu.

Členovia panelu jedného z našich majiteľov panelov, ktorí sa už nechcú zúčastňovať na prieskumoch, iných programoch prieskumu trhu alebo byť predmetom používania automatizovaných technológií alebo iných aktivít vrátane súborov cookie, sa môžu prihlásiť kliknutím na stránku Nastavenia ochrany osobných údajov. portálu člena pre panel, do ktorého patríte. Na stránku Nastavenia súkromia sa dostanete aj kliknutím na odkazy na zrušenie pozvánok na prieskum. Nakoniec nás členovia panelu a účastníci môžu kontaktovať pomocou kontaktných údajov uvedených v časti „KONTAKTUJTE NÁS“ nižšie.

PRECHODNÁ POLITIKA

Spoločnosť Cint uchováva údaje v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP). Avšak ako globálna organizácia môže spoločnosť spojená s Cint alebo poskytovateľ služieb, ktorí nie sú členmi spoločnosti Cint, zhromažďovať, spracovávať, ukladať alebo prenášať vaše Osobné údaje mimo vašu pôvodnú krajinu.

(EÚ) a Európsky hospodársky priestor (EHP):

Právne subjekty spoločnosti Cint mimo EÚ a EHP uzavreli vnútropodnikové dohody o ochrane údajov pomocou štandardných zmluvných doložiek pripravených Európskou komisiou. Spoločnosť Cint má uzavreté zmluvy s poskytovateľmi služieb a ďalšími poskytovateľmi podnikania, ktoré od zmluvných strán vyžadujú, aby rešpektovali dôvernosť vašich osobných údajov a zaobchádzali s európskymi osobnými údajmi v súlade s príslušnými európskymi zákonmi o ochrane údajov.

Ruská federácia:

V súlade s právnymi predpismi Ruskej federácie o ochrane údajov spoločnosť Cint zhromažďuje, spracúva a uchováva osobné údaje občanov Ruskej federácie v Ruskej federácii a až následne tieto údaje prenáša do EÚ alebo EHP.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na naše prieskumy a ďalšie programy prieskumu trhu, a nie na akýkoľvek iný produkt alebo službu. Naše prieskumy alebo iné programy prieskumu trhu môžu obsahovať odkazy na množstvo webových stránok tretích strán, o ktorých sa spoločnosť Cint domnieva, že môžu ponúkať užitočné informácie. Pravidlá a postupy, ktoré tu popisuje Cint, sa na tieto webové stránky nevzťahujú. Spoločnosť Cint odporúča, aby ste si pozorne prečítali oznámenia alebo zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej stránky, kde nájdete informácie o jej zásadách ochrany osobných údajov, bezpečnosti, zhromažďovania a distribúcie údajov. Účasťou na ktoromkoľvek z našich prieskumov alebo iných programoch prieskumu trhu alebo na ktorejkoľvek z našich webových stránok po akejkoľvek zmene oznámenia o ochrane súkromia nám slobodne a konkrétne dávate súhlas so zhromažďovaním, používaním, prenosom a zverejňovaním vašich osobných údajov spôsobom, ktorý je uvedený v takom prípade - aktuálne oznámenie o ochrane osobných údajov.

KONTAKTUJTE NÁS

Cint si veľmi váži váš názor a spätnú väzbu. Ak chcete skontrolovať, opraviť alebo vymazať svoje osobné údaje alebo máte otázky, komentáre alebo návrhy, alebo ak sa chcete odhlásiť z našich prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu alebo máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás:

E-mailom na: [chránené e-mailom]

Alebo poštou na:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1 tr
111 37 Štokholm, Švédsko

POZOR: Úradník pre zabezpečenie súladu s ochranou osobných údajov


Pokiaľ ide o prieskumy Pollfish

Táto webová stránka používa webový doplnok Pollfish. Pollfish je online prieskumná platforma, prostredníctvom ktorej môže ktokoľvek vykonávať prieskumy. Spoločnosť Pollfish spolupracuje s vývojármi aplikácií pre smartphony a vlastníkmi webových stránok, aby mali prístup k používateľom týchto aplikácií / webových stránok a adresovali im dotazníky z prieskumov. Táto webová stránka používa a povoľuje cookies Pollfish. Keď sa používateľ pripojí k tejto webovej stránke, Pollfish zistí, či má nárok na prieskum. Údaje zhromaždené spoločnosťou Pollfish budú spojené s vašimi odpoveďami na dotazníky vždy, keď Pollfish pošle tieto dotazníky oprávneným používateľom. Celý zoznam údajov prijatých spoločnosťou Pollfish prostredníctvom tejto webovej stránky si pozorne prečítajte podmienky respondenta Pollfish, ktoré sa nachádzajú na adrese https://www.pollfish.com/terms/respondent. Používaním tejto webovej stránky prijímate tento dokument o ochrane osobných údajov a týmto dávate svoj výslovný súhlas s umiestnením súboru cookie Pollfish do vášho systému a so spracovaním vyššie uvedených údajov spoločnosťou Pollfish. Ďalej ste informovaní, že prevádzku Pollfish môžete kedykoľvek zakázať pomocou časti „opt-out“ Pollfish dostupnej na webovej stránke Pollfish alebo vypnutím „cookies tretích strán“ v nastaveniach vášho prehliadača. Ešte raz vás pozývame, aby ste si skontrolovali podmienky používania respondenta Pollfish, ak si želáte získať podrobnejší prehľad o tom, ako funguje Pollfish.

JABLKO, GOOGLE A AMAZON NIE SÚ SPONZOROM ANI V ŽIADNEJ SPÔSOBE SA NEZAPOJUJÚ DO TEJTO SÚŤAŽE / Žrebovania. ŽIADNE VÝROBKY JABLKA SA NEPOUŽÍVAJÚ AKO CENY.